مقاله مدیریت

رابطه بین سبک های رهبری تحولی (ملاحظات فردی ،انگیزش الهامبخش، ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی) با کیفیت زندگی کاری دبیران آموزش و پرورش

موضوع مقاله: رابطه بین سبک های رهبری تحولی (ملاحظات فردی ،انگیزش الهامبخش، ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ) با کیفیت زندگی… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی رابطه بین هوش هیجانی بر استرس شغلی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در کارکنان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا شهرستان بهبهان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین هوش هیجانی بر استرس شغلی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در کارکنان دانشگاه صنعتی… نمایش کامل مقاله »

1 2