مقاله مدیریت

مطالعه ارتباط بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

موضوع مقاله: مطالعه ارتباط بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمند سازی منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمند سازی منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران) چکیده مقاله:… نمایش کامل مقاله »

1 2