مقاله مدیریت

بررسی تاثیر عوامل هوش عاطفی کارکنان بر مدیریت استرس شغلی مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

موضوع مقاله: بررسی تاثیر عوامل هوش عاطفی کارکنان بر مدیریت استرس شغلی مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه چکیده مقاله:… نمایش کامل مقاله »