مقاله مدیریت

ارزشیابی و تحلیل موفقیت مدیریت نوآوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد توسعه فناوری با رتبه بندی AHP (مطالعه موردی: شرکت ایران ارقام)

موضوع مقاله: ارزشیابی و تحلیل موفقیت مدیریت نوآوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد توسعه فناوری با رتبه… نمایش کامل مقاله »

1 2