مقاله حسابداری

رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق… نمایش کامل مقاله »

1 2