مقاله مدیریت

اولویت بندی سازمان های مدیریت شهری با توجه به تأثیر شاخص های فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان های مدیریت شهری زاهدان)

موضوع مقاله: اولویت بندی سازمان های مدیریت شهری با توجه به تأثیر شاخص های فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی هماهنگی فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی طبق الگوی نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه : ۴۰ مجموعه سازمانی خدماتی )

موضوع مقاله: بررسی هماهنگی فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی طبق الگوی نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه : ۴۰ مجموعه سازمانی… نمایش کامل مقاله »

1 2