مقاله مدیریت

مطالعه ارتباط بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

موضوع مقاله: مطالعه ارتباط بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی دانشگاه) علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۴

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی دانشگاه) علوم پزشکی… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

اولویت بندی سازمان های مدیریت شهری با توجه به تأثیر شاخص های فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان های مدیریت شهری زاهدان)

موضوع مقاله: اولویت بندی سازمان های مدیریت شهری با توجه به تأثیر شاخص های فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی هماهنگی فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی طبق الگوی نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه : 40 مجموعه سازمانی خدماتی )

موضوع مقاله: بررسی هماهنگی فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی طبق الگوی نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه : 40 مجموعه سازمانی… نمایش کامل مقاله »

1 2