مقاله مدیریت

ارتباط میان خود نظارتی با استراتژی های تفکر خودرهبری و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی و تعدیل گری عزت نفس سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

موضوع مقاله: ارتباط میان خود نظارتی با استراتژی های تفکر خودرهبری و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی و… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی انگیزش شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی انگیزش شغلی کارکنان اداره… نمایش کامل مقاله »