مقاله مدیریت

نقش مدیریت دانش بر کارآمدی عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری و بازارگرایی (مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز)

موضوع مقاله: نقش مدیریت دانش بر کارآمدی عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری و بازارگرایی (مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن… نمایش کامل مقاله »

1 2