مقاله مدیریت

ارتباط ميان خود نظارتي با استراتژي هاي تفكر خودرهبري و عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي و تعديل گري عزت نفس سازماني در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

موضوع مقاله: ارتباط ميان خود نظارتي با استراتژي هاي تفكر خودرهبري و عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي و… نمایش کامل مقاله »