مقاله مدیریت

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر فرایند تحول سازمانی با تکیه بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد تبریز)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر سرمایه فکری بر فرایند تحول سازمانی با تکیه بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد… نمایش کامل مقاله »

1 2