مقاله مدیریت

تاثیر سرمایه اجتماعی و نگرش بازاریابان بر پویایی بازاریابی ویروسی (مورد مطالعه: شرکت بازاریابان ایرانیان زمین)

موضوع مقاله: تاثیر سرمایه اجتماعی و نگرش بازاریابان بر پویایی بازاریابی ویروسی (مورد مطالعه: شرکت بازاریابان ایرانیان زمین) چکیده مقاله:… نمایش کامل مقاله »

1 2