مقاله مدیریت

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی دانشگاه) علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۴

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی دانشگاه) علوم پزشکی… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی نقش تعدیل گری برون گرایی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی(نمونه موردی: شهرداری بجنورد)

موضوع مقاله: بررسی نقش تعدیل گری برون گرایی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی(نمونه موردی: شهرداری… نمایش کامل مقاله »

1 2