مقاله حسابداری

بررسی تاثیر اهرم مالی و مالکیت نهادی و تعامل بین دو متغیر بر اتخاذ استراتژی تجدید ساختار در شرایط کاهش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر اهرم مالی و مالکیت نهادی به عنوان متغیر نمایندگی و تعامل بین این دو… متن کامل »