مقاله مدیریت

طراحی مدلی برای تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران

موضوع مقاله: طراحی مدلی برای تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری در سازمان امور مالیاتی… نمایش کامل مقاله »

1 2