مقاله مدیریت

ارتباط میان خود نظارتی با استراتژی های تفکر خودرهبری و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی و تعدیل گری عزت نفس سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

موضوع مقاله: ارتباط میان خود نظارتی با استراتژی های تفکر خودرهبری و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی و… نمایش کامل مقاله »