مقاله مدیریت

ارتباط بین رهبری معنوی و راهبرد مدیریت مشارکتی در انگیزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش فارس

موضوع مقاله: ارتباط بین رهبری معنوی و راهبرد مدیریت مشارکتی در انگیزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمند سازی منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمند سازی منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران) چکیده مقاله:… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با توانمندسازی و رضایت شغلی آن ها در بین کارکنان اداره برق منطقه ای شهرستان کرمان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با توانمندسازی و رضایت شغلی آن ها در بین کارکنان اداره… نمایش کامل مقاله »

1 2