مقاله مدیریت

شناسایی و رتبه بندي قابلیت هاي سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردي:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد)

موضوع مقاله: شناسایی و رتبه بندي قابلیت هاي سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردي:کارخانه… نمایش کامل مقاله »

1 2