پرسشنامه

پرسشنامه عملکرد صادراتی

موضوع: پرسشنامه عملکرد صادراتی هدف: بررسی عملکرد صادراتی امتیازدهی و تفسیر نتایج: این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

موضوع: پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب هدف: کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی با همکاری مشتکر نهاد صاحب امتیاز مالیه و حسابداری دولتی و سازمان مدیریت دولتی در لندن در سال ۲۰۰۴، اصول و شاخص […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه شناسایی تفاوت های فردی در ادراک نقش مدیریت منابع انسانی

موضوع پرسشنامه: شناسایی تفاوت های فردی در ادراک نقش مدیریت منابع انسانی هدف: هدف از این پرسشنامه شناسایی تفاوت های فردی در ادراک نقش مدیریت منابع انسانی می باشد. همچنین، این پرسشنامه به بررسی روابط بین […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه تعیین میزان توانایی در زمینه مدیریت منابع انسانی

موضوع پرسشنامه : تعیین میزان توانایی در زمینه مدیریت منابع انسانی هدف: تعیین میزان توانایی در زمینه مدیریت منابع انسانی امتیازدهی و تفسیر نتایج برای هر گزینه بله ۳، تاحدودی۲ و خیر ۱  امتیاز در نظر […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بررسی کیفیت ارتباطات

موضوع پرسشنامه: بررسی کیفیت ارتباطات هدف: بررسی کیفیت ارتباطات. امتیازدهی برای هر گزینه خیلی خوب ۵، خوب۴، متوسط۳،بد۲،خیلی بد۱ امتیاز در نظر بگیرید. مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید….. ارتباطات، توانایی انتقال […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش

موضوع پرسشنامه: حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش هدف: بررسی حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش در سازمان هایی که از چندین شرکت تشکیل شده اند. امتیازدهی برای هر گزینه […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده

موضوع پرسشنامه: بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام  شده هدف: بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار. امتیاردهی برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم۳، مخالفم۲ و کاملاً […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بررسی گرایش بازار

موضوع پرسشنامه : بررسی گرایش بازار هدف: بررسی گرایش بازار. امتیاردهی برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم۳، مخالفم۲ و کاملاً مخالفم۱ امتیاز در نظر بگیرید. مجموع امتیازات خود را برای […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بازاریابی

موضوع پرسشنامه : بازاریابی هدف: این پرسشنامه به بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد می پردازد. امتیازدهی برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بازارهای ارگانیک

موضوع پرسشنامه: بازارهای ارگانیک هدف: بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر توسعه آینده بازارهای ارگانیک. نحوه تکمیل: میزان کاربرد رویه های مدیریت دانش را در هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها

موضوع: پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها هدف: بررسی میزان استفاده از مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها امتیازدهی و تفسیر نتایج: به هر گزینه کاملا موافقم۵، موافقم ۴، نه موافقم نه […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه ارزش های مدیریتی در حکومت محلی

موضوع: پرسشنامه ارزش های مدیریتی در حکومت محلی هدف: بررسی میزان رعایت ارزش های مدیریتی در حکومت محلی امتیازدهی و تفسیر نتایج: به هر گزینه کاملا موافقم۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر
صفحه 1 از 1012345...10...قبلی »