پرسشنامه

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

موضوع: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت هدف: بررسی نگرش ها نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه “بله” ۳، “تاحدودی” ۲ و “خیر” ۱ امتیاز در نظر بگیرید. مجموع امتیاز خود […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان

موضوع: پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان هدف: بررسی میزان نقش سازمان در فعالیت های انسان دوستانه امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه “بسیار نقش دارد” ۳، “کمی نقش دارد” ۲ و “نقشی ندارد” ۱ امتیاز […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه نگرش ها به مسئولیت اجتماعی

موضوع: پرسشنامه نگرش ها به مسئولیت اجتماعی هدف: بررسی نگرش های افراد در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمان امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲، کاملا […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

موضوع: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی هدف: این پرسشنامه به بررسی میزان تمایل سازمان به پذیرش مسئولیت اجتماعی می پردازد. امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲، […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)

موضوع: پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB) هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲، کاملا […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS)

موضوع: پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS) هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲، کاملا مخالفم […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه / مسئولیت

موضوع: پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه / مسئولیت هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بودجه بندی افزایشی

موضوع: پرسشنامه بودجه بندی افزایشی هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲، کاملا مخالفم ۱ امتیاز […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بودجه بندی عملکرد – محرک

موضوع: پرسشنامه بودجه بندی عملکرد – محرک هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲، کاملا مخالفم […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

موضوع: پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت امتیازدهی و تفسیر نتایج: مجموع امتیازات خود را برای بخش اول را محاسبه کنید و […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

موضوع: پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در توسعه بودجه سازمان امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲، کاملا مخالفم […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه ارزیابی ریسک

موضوع: پرسشنامه ارزیابی ریسک هدف: ارزیابی ریسک پروژه امتیازدهی و تفسیر نتایج: تعداد گزینه های “ریسک بالا” علامت زده شده را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………… تعداد گزینه های “ریسک متوسط” علامت زده شده را […]

مدیر   پرسشنامه
بیشتر
صفحه 1 از 812345...قبلی »