مدیریت

بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکرد مدل مزیت رقابتی مایکل پورتر

موضوع مقاله: بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکرد مدل مزیت رقابتی مایکل پورتر چکیده: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی ، موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه گسترش همکاری های تجاری و افزایش سهم بازار

موضوع مقاله: بررسی رابطه گسترش همکاری های تجاری و افزایش سهم بازار در بازارهای بین المللی: مطالعه موردی فرش دستبافت ایران چکیده: تجارت آزاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

مقایسه روش های مدیریت ارزش حاصله و زمان بندی کسب شده در محاسبه مغایرت ها و شاخص های زمانی پروژه ها

موضوع مقاله: مقایسه روش های مدیریت ارزش حاصله و زمان بندی کسب شده در محاسبه مغایرت ها و شاخص های زمانی پروژه ها چکیده: این پژوهش به مقایسه دو روش مدیریت ارزش حاصله و زمان بندی […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی ارتباط بین وجه نقد بهینه و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس

موضوع مقاله: بررسی ارتباط بین وجه نقد بهینه و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

مولفه های اثرگذار در بانکداری اسلامی بر جذب مشتریان (بانک مهر اقتصاد تهران)

موضوع مقاله: مولفه های اثرگذار در بانکداری اسلامی بر جذب مشتریان (بانک مهر اقتصاد تهران) چکیده: هدف این پژوهش ، شناسایی و رتبه بندی مولفه های اثرگذار در بانکداری اسلامی بر جذب مشتریان است. این تحقیق […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی رابطه کیفیت افشاء و اجزای آن با مدیریت سود حسابداری

موضوع مقاله: بررسی رابطه کیفیت افشاء و اجزای آن با مدیریت سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت افشاء و اجزای آن با […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

رابطه بین مدیریت اثربخش با تعالی سازمانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی

موضوع مقاله: رابطه بین مدیریت اثربخش با تعالی سازمانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی در میان کارکنان بیمارستان های دولتی شرق استان گلستان چکیده: امروزه منابع انسانی نقش و اهمیت ویژه ای در […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

رتبه بندی عوامل تشریفات گمرکی موثر بر توسعه صادرات

موضوع مقاله: رتبه بندی عوامل تشریفات گمرکی موثر بر توسعه صادرات چکیده: پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل تشریفات گمرکی موثر بر توسعه صادرات انجام پذیرفت. جامعه تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان، مدیران و معاونین […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

بررسی عوامل تشریفات گمرکی موثر بر توسعه صادرات

موضوع مقاله: بررسی عوامل تشریفات گمرکی موثر بر توسعه صادرات چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تشریفات گمرکی موثر بر توسعه صادرات انجام پذیرفت. جامعه تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان، مدیران و معاونین گمرگ امام […]

مدیر   مدیریت
بیشتر

رابطه استراتژی های کلیدی عملکرد با وفاداری مشتریان در بهره وری صنعت بیمه

موضوع مقاله: رابطه استراتژی های کلیدی عملکرد با وفاداری مشتریان در بهره وری صنعت بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه ایران) چکیده: تحقیق حاضر به مطالعه ” بررسی نقش استراتژی های کلیدی عملکرد صنعت بیمه با وفاداری […]

مدیر   مدیریت
بیشتر
صفحه 1 از 5212345...102030...قبلی »