مقاله مدیریت

بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان با تاکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در بانک خاورمیانه

موضوع مقاله: بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان با تاکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

شناسایی عوامل بحرانی و موفقیت بر فرآیند جهانی شدن بنگاه های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کنسرسیوم محصولات لبنی شهر کرمانشاه)

موضوع مقاله: شناسایی عوامل بحرانی و موفقیت بر فرآیند جهانی شدن بنگاه های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کنسرسیوم محصولات… نمایش کامل مقاله »

1 83 84 85 86 87 91