مقاله مدیریت

ارزشیابی و تحلیل موفقیت مدیریت نوآوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد توسعه فناوری با رتبه بندی AHP (مطالعه موردی: شرکت ایران ارقام)

موضوع مقاله: ارزشیابی و تحلیل موفقیت مدیریت نوآوری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد توسعه فناوری با رتبه… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

رابطه ویژگی های جمعیت شناختی با توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد دولت الکترونیک، در اداره کل پست استان مازندران

موضوع مقاله: رابطه ویژگی های جمعیت شناختی با توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد دولت الکترونیک، در اداره کل پست استان… نمایش کامل مقاله »

1 38 39 40 41 42 48