مقاله مدیریت

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي(مطالعه موردي: كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد)

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي(مطالعه موردي: كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد) چکیده مقاله: فرهنگ… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

بررسي انتظارات و ادراكات مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي بر اساس مدل تحليل شكاف (مطالعه موردي: بانك رفاه اردبيل)

موضوع مقاله: بررسي انتظارات و ادراكات مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي بر اساس مدل تحليل شكاف (مطالعه موردي: بانك رفاه… نمایش کامل مقاله »

مقاله مدیریت

افزايش بهره وري هزينه هاي كيفيت با استفاده از طراحي آزمايشات تاگوچي(مطالعه موردي شركت دخانيات اروميه)

موضوع مقاله: افزايش بهره وري هزينه هاي كيفيت با استفاده از طراحي آزمايشات تاگوچي(مطالعه موردي شركت دخانيات اروميه) چکیده مقاله:… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 5 68