مقاله اقتصاد

تاملی بر فرآِیند نوین واگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی (مورد مطالعه:شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی)

موضوع مقاله: تاملی بر فرآِیند نوین واگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی (مورد مطالعه:شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 5 10