مقاله اقتصاد

بررسی اثر تجارت تکنولوژی، فناوری ارتباطات و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

موضوع مقاله: بررسی اثر تجارت تکنولوژی، فناوری ارتباطات و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال… نمایش کامل مقاله »

مقاله اقتصاد

تاملی بر فرآِیند نوین واگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی (مورد مطالعه:شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی)

موضوع مقاله: تاملی بر فرآِیند نوین واگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی (مورد مطالعه:شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس… نمایش کامل مقاله »

1 2 3 4 9