مقاله حسابداری

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه و اقشای اختیاری اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه و اقشای اختیاری اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در… نمایش کامل مقاله »

1 11 12 13 14 15 17