/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

موضوع مقاله: تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده مقاله:

عملکرد سازمان ها به ویژه در بخش بهداشت و درمان مبنای توسعه کمی و کیفی هر کشور محسوب میشود و تا زمانی که سازمانها در زمینه دارایی های دانشی خود، پیمایشی انجام ندهند، مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد و توسعه سازمانی نمی گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشدفرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح است: استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. این مطالعه با بکارگیری نرم افزار لیزرل ۸,۸، به آزمودن ارتباطات فرض گردیده شده، توسط مدلسازی معادلات ساختاری و آزمودن روایی سازه توسط تحلیل عاملی تاییدی پرداخت. همچنین به منظور بررسی پایایی سازه و کفایت نمونه گیری به ترتیب از آلفای کرونباخ و شاخص KMO توسط نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد، پایایی و روایی تمام متغیرها و ابعاد مورد تایید قرارگرفتند. مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد،استراتژی مدیریت دانش بصورت مثبت و معنادار با عملکرد رابطه دارد. یافته ها نشان دادند که استراتژی مدیریت دانش پیش بینی کننده مثبت و معنادار برای ابعاد عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران (عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی) می باشد. بنابراین،این پژوهش،اهمیت استراتژی مدیریت دانش را بر بهبود عملکرد روشن می سازد.

واژگان کلیدی: استراتژی های مدیریت دانش، عملکرد سازمانی ، دانشگاه عملکرد پزشکی سمنان.

نویسندگان: ملیحه خروتی، علی اکبر امین بیدختی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *