/ در مقاله مدیریت / توسط

یک مطالعه تئوریکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های اجتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند

موضوع مقاله: یک مطالعه تئوریکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های اجتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند

چکیده مقاله:

امروزه از با افزایش استفاده از فناوری، شرایط کسب و کار بویژه در حوزه بازاریابی و مدیریت نگرش مشتریان تغییر یافته است. از جلمه ابزارهایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد رسانه های اجتماعی هستند که با توجه به نوظهور بودن آن ها در ایران، دانش محدودی در این زمینه وجود دارد. با وجود ادعاهای اولیه، نگرش مربوط به درگیری ذهنی مشتری، پراکنده بوده است. در نتیجه درگیری ذهنی مشتری نسبت به برند، معیار اصلی جدیدی برای اندازه گیری عملکرد برند، در عصر حاضر بویژه در حوزه رسانه های اجتماعی تلقی می گردد. این در حالی است که بررسی تئوریکی درگیری یا اشتغال ذهنی مشتریان در رسانه های اجتماعی و کارکردهای موثر آن برای دستیابی به یک مدیریت نگرش مثبت در مشتریان، در مطالعات جهان (به طور اعم) و در ایران (به طور اخص)، مغفول واقع شده است. بر همین اساس انجام مطالعات مروری و نظری بر مفاهیم و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های اجتماعی می تواند دانش ما را نسبت به چگونگی مدیریت مثبت و موثرتر نگرش مشتریان به یک نام تجاری رهنمون سازد، که این مهم هدف اصلی مطالعه حاضر بوده است. یافته های این مطالعه موید آن است که درگیری ذهنی مشتریان در حوزه رسانه های اجتماعی ارتباط عاطفی و فعال سازی برای مدیریت نگرش مشتریان به برند حائز اهمیت است. ، از سه جنبه پردازش شناختی همچنین سه مولفه فوق، با تاثیرگذاری بر روی بر قراری ارتباط درونی با برند و ایجاد نیت بکارگیری برند، مدیریت نگرش مثبت مشتریان را تسهیل می نمایند.

واژگان کلیدی: رسانه های اجتماعی، درگیری ذهنی مشتریان، مدیریت نگرش مثبت، نگرش به برند.

نویسندگان: علی شکوری، مهدی خداپرست مشهدی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *