/ در مقاله مدیریت / توسط

همراستایی قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی)

موضوع مقاله: همراستایی قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی)

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجریه مشتری بانک کشاورزی آذربایجان شرقی می پردازد. این پژوهش بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی توصیفی است .جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مشتریان بانک کشاورزی آذربایجان شرقی است که تعداد 750 نفر تعیین گردیده و تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 350 نفر مشخص گردید و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق برای قابلیت های منابع انسانی از مدل چن هوانگ شامل 5 مولفه و 15 گویه ، استراتژی بازاریابی از مدل پورتر شامل 3 مولفه و 12 گویه ، تجربه مشتری از پرسشنامه درخشانی شامل 3 مولفه و 18 گویه استفاده شده است . ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق به ترتیب 0.752 و 0.758 و 0.735 برای قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی و تجریه مشتری می باشد . فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجریه مشتری بانک کشاورزی آذربایجان شرقی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: قابلیت های منابع انسانی ، استراتژی بازاریابی ، تجریه مشتری.

نویسندگان: علیرضا آوازه، سلیمان ایران زاده، وحید پورمحمد وردین

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 21

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

مدیریت منابع انسانی سبز راهی برای پایداری سازمانی

موضوع مقاله: مدیریت منابع انسانی سبز راهی برای پایداری سازمانی چکیده مقاله: تحقیق حاضر به منظور آشنایی با مدیریت منابع…

بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر مسئولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سیمان صوفیان)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر مسئولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سیمان صوفیان) چکیده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *