/ در مقاله مدیریت / توسط

نگرش جوانان (۱۸ تا ۲۱ سال) سمت مارک های لوکس مد از لحاظ هویت اجتماعی، دیدگاه ها: مطالعه میان فرهنگی از بین جوانان ایران و ترکیه

موضوع مقاله: نگرش جوانان (۱۸ تا ۲۱ سال) سمت مارک های لوکس مد از لحاظ هویت اجتماعی، دیدگاه ها: مطالعه میان فرهنگی از بین جوانان ایران و ترکیه

چکیده مقاله:

در این تحقیق ، تلاش شد که پیرامون نگرش جوانان به سمت مارک های لوکس مد در دو کشور ایران و ترکیه، شناخت کسب شود که بر اساس چارچوب و مدل مفهومی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش دارای شش فرضیه که روابط میان متغیر های نگرش به مارک های لوکس و هویت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفت. متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از نیاز به منحصر به فرد بودن، تاثیر نفوذ اطلاعاتی، تاثیر نفوذ هنجاری هستند که نتایج تحلیل آماری تحقیق حاکی از این مطلب است که آن متغیرهای بر نگرش به مارک های لوکس مد تاثیر گذارند همچنین دو متغیر میانجی فرهنگ ملی و نوآوری های مد به عنوان متغیرهای واسطه ای و میانجی در رابطه میان متغیرهای مستقل و نگرش به مارک های لوکس مد موثر هستند.

واژگان کلیدی:  نگرش جوانان، مارک های لوکس مد، نیاز به منحصر به فرد بودن، تاثیر نفوذ اطلاعاتی، تاثیر نفوذ هنجاری، فرهنگ ملی.

نویسندگان: آیسان سعادت، ناصر صنوبر

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *