/ در مقاله حسابداری / توسط

نوع مالکیت بانکی و ریسک پذیری

موضوع مقاله: نوع مالکیت بانکی و ریسک پذیری

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع مالکیت بر ریسک پذیری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و ازنظر زمانی شامل ۶ سال از ابتدای دوره مالی سال ۱۳۸۸ تا ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۳ است. اطلاعات بانکهای تجاری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آماره آزمون T و ضریب رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بین نوع مالکیت و ریسک پذیری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: نوع مالکیت، ریسک پذیری، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: علی گلپرور اجیرلو

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۳

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *