/ در مقاله حسابداری / توسط

نوع مالکیت بانکی و ریسک پذیري

موضوع مقاله: نوع مالکیت بانکی و ریسک پذیري

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع مالکیت بر ریسک پذیری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و ازنظر زمانی شامل 6 سال از ابتدای دوره مالی سال 1388 تا 29 اسفند سال 1393 است. اطلاعات بانکهای تجاری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آماره آزمون T و ضریب رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بین نوع مالکیت و ریسک پذیری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: نوع مالکیت، ریسک پذیری، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: علی گلپرور اجیرلو

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 3

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

نقش نوآوري باز در توسعه فرش دستباف

موضوع مقاله: نقش نوآوري باز در توسعه فرش دستباف چکیده مقاله: نوآوری، گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای…

هوش تجاري

موضوع مقاله: هوش تجاري چکیده مقاله: با ورود به دوره چهارم عصر اطلاعات دانستن عبارت هوش تجاری برای توسعه صنایع…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *