/ در مقاله مدیریت / توسط

نقش مکانیزم های توانمند سازی منابع انسانی در استقرار فرآیند های مدیریت دانش (مطالعه موردی: دبیران دبیرستان های دخترانه شهرستان ملایر)

موضوع مقاله: نقش مکانیزم های توانمند سازی منابع انسانی در استقرار فرآیند های مدیریت دانش (مطالعه موردی: دبیران دبیرستان های دخترانه شهرستان ملایر)

چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از مدلهای تحقیق که توانمند سازی منابع انسانی و فرآیند های مدیریت دانش ارائه شده است در ۳ فرضیه، اثر این متغیرها که شامل احساس شایستگی، احساس معنی داری و احساس اعتماد می باشند بر فرآیند های مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه از روش توصیفی – پیمایشی جهت انجام تحقیق و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. که در جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه شهرستان ملایر، نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه ۱۶۹ نفر در نظر گرفته شده است. مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش میدانی با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که با استفاده از مدل و ابعاد آن توسط محقق طراحی شده و با نظرات استادان محترم اصلاح و جهت استفاده مورد تایید قرار گرفته است. برای اثبات پایایی پرسشنامه های تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی کل سوالات ۰/۸۹۵ محاسبه شده است و با توجه به اینکه مقادیر آنها بزرگتر از ۰/۷ می باشند، نتایج حاکی از پایایی بالای آزمون بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی و برای بررسی نرمال بودن متغیر ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی، برای داده های نرمال از ضریب همبستگی پیرسون و برای داده های غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

واژگان کلیدی: توانمندسازی، احساس شایستگی، احساس معنی داری، احساس اعتماد، مدیریت دانش.

نویسندگان: مریم مظفری، دکتر سید حیدر حسینی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *