/ در مقاله مدیریت / توسط

نقش ابعاد سرمایۀ اجتماعی در عملکرد سازمانی شرکت های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه

موضوع مقاله: نقش ابعاد سرمایۀ اجتماعی در عملکرد سازمانی شرکت های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد سرمایۀ اجتماعی در عملکرد سازمانی شرکت های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام کارکنان شرکت های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه (مجتمع پتروشیمی بیستون (350 نفر)، مجتمع اوره و آمونیاک کرمانشاه (280 نفر) و مجتمع پلی اتیلن سنگین کرمانشاه (250 نفر)) می باشند .(N=880) با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 169 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند (n=169). ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخۀ 23 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت موجود سرمایه اجتماعی پاسخگویان در حد زیاد و عملکرد سازمانی آنها در حد بالاتر از متوسط بود. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که ابعاد سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی) رابطۀ مثبت و معناداری در سطح خطای یک درصد با عملکرد سازمانی در بین شرکت های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه داشتند. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوۀ گام به گام نشان داد که ابعاد ساختاری و رابطه ای سرمایۀ اجتماعی قادر به تبیین حدود نیمی از تغییرات واریانس متغیر عملکرد سازمانی در بین شرکت های صنعتی صنایع پتروشیمی شهرستان کرمانشاه بودند.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمانی، توسعه سازمانی، صنایع پتروشیمی.

نویسندگان: ذاکر تیموری، نادر نادری

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تنوع محصولات شرکت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تنوع محصولات شرکت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *