/ در مقاله مدیریت / توسط

مطالعه کاربردی سنجش میزان توانمندی کارکنان بیمه سلامت استان مازندران

موضوع مقاله: مطالعه کاربردی سنجش میزان توانمندی کارکنان بیمه سلامت استان مازندران

چکیده مقاله:

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه کاربردی سنجش میزان توانمندی کارکنان بیمه سلامت استان مازندران بود. توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجربه بالندگی نیروی انسانی درسازمان می گردد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی واز نوع زمینه یابی می باشد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان بیمه سلامت استان مازندران بود. روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیریتصادفی ساده می باشد.در این نوع نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شود.از آنجا که در پژوهش های پیمایشی منظور پژوهشگر اغلب برآورد میانگین جامعه است و با توجه به این امر که معمولا توزیع متغیرهای مورد مطالعه ممکن است به نجار نباشد توصیه شده که حجم نمونه بیش از ۳۰ انتخاب گردد.نتایج تحقیق نشان داد که کارکنان از نظر احساس شایستگی ومعنی داری در سطح معناداری قرار دارند مطابق تحقیقات ولتوس معنا داری این دو عامل منجر به ایجاد علاقه کارکنان به کار و در نهایت رضایت شغلی می شود.

واژگان کلیدی: توانمندسازی، بیمه سلامت،خود اثر بخشی ، خودسازمانی ،معنی دار بودن.

نویسندگان: غلامرضا عباس پاشا

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *