/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

مطالعه عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش بر اساس مدل ویلیام و بوکوویتز

موضوع مقاله: مطالعه عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش بر اساس مدل ویلیام و بوکوویتز

چکیده مقاله:

مدیریت دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در محیط آموزشی و پژوهشی نظیر دانشگاه ها از مستعدترین مکان ها برای پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش هستند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با استفاده از تکنیک TOPSIS است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ است (۸۸ نفر)، که به علت محدودیت حجم جامعه نمونه گیری صورت نگرفته است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته بر مبنای عوامل مدل ویلیام و بوکوویتز است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و برای تعیین پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن α =۰/۸۰ برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان داد که تمام عوامل مدل ویلیام و بوکوویتز ( یافتن، بکارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد/ نگهداری، و حذف دانش) بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان موثر است. همچنین در رتبهبندی این عوامل با استفاده از تکنیک TOPSIS مشخص شد که عامل تسهیم دانش بیشترین و عامل حذف دانش کمترین تاثیر را در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دارد. اجرای این برنامه ها در محیط های بهداشتی و درمانی که اشتراک دانش از اهمیت زیادی برخوردار است، موجبات خدمات رسانی بهتر و بالطبع آن تسهیل یادگیری، آموزش، و پژوهش خواهد شد، لذا شناخت عوامل موثر و رتبه بندی آنها بسیار حائز اهمیت است. با توجه به نتایج حاصله عوامل مدل ویلیام و بوکوویتز به عنوان مدلی جامع در اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش موثر خواهد بود.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، کتابخانه های دانشگاهی، مدل ویلیام و بوکوویتز ، تکنیک TOPSIS .

نویسندگان: محمد قاسمی، محمد جواد صوفی، امین منصور فیروزی، رضا گنجعلی، محمد هراتی میرزایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *