/ در مقاله مدیریت / توسط

مطالعه رابطه بین مدیریت مبتنی بر ارزش ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: مطالعه رابطه بین مدیریت مبتنی بر ارزش ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

این پژوهش در صدد است تا به بررسی رابطه بین مدیریت بر مبنای ارزش و سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1388-1393 به روش داده های ترکیبی بپردازد. نمونه پژوهش به روش حذفی وشامل 134 شرکت می باشد. در این پژوهش مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان متغیر مستقل و سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش،رگرسیون چندگانه با نرم افزار Ewievs6 برآورد شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آناست که بین مدیریت بر مبنای ارزش با سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین مدیریت بر مبنای ارزش و سرمایه ساختاری رابطه معناداری وجود ندارد. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهماقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.

واژگان کلیدی: مدیریت بر مبنای ارزش، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی.

نویسندگان: عاطفه هاشم پور

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

مطالعه رابطه بحران مالی با میزان استفاده از فرصت های سرمایه گذاری

موضوع مقاله: مطالعه رابطه بحران مالی با میزان استفاده از فرصت های سرمایه گذاری چکیده مقاله: هدف این تحقیق بررسی…

چرخه ي عمر شركت و هزينه ي حقوق صاحبان سهام

موضوع مقاله: چرخه ي عمر شركت و هزينه ي حقوق صاحبان سهام چکیده مقاله: هدف اين پژوهش بررسي اثر چرخه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *