/ در مقاله حسابداری / توسط

مطالعه رابطه بین مدیریت مبتنی بر ارزش ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

مدیریت مبتنی بر ارزش به دنبال خلق ارزش برای سهامداران است و سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکت ها می باشد. این پژوهش در صدد است تا به بررسی رابطه بین مدیریت بر مبنای ارزش ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۹۳ به روش داده های ترکیبی بپردازد. نمونه پژوهش به روش حذفی و شامل ۱۳۴ شرکت می باشد. در این پژوهش مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان متغیّر مستقل و سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به عنوان متغیّرهای وابسته در نظر گرفته شده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون چندگانه با نرم افزار Ewievs6 برآورد شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین مدیریت بر مبنای ارزش با سرمایه انسانی رابطه معناداری وجود دارد. امّا بین مدیریت بر مبنای ارزش و سرمایه ساختاری رابطه معناداری وجود ندارد. عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.

واژگان کلیدی: مدیریت بر مبنای ارزش،سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری،اندازه شرکت،اهرم مالی

 

عاطفه هاشم پور دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی خرّمشهر- خلیج فارس، گروه حسابداری، خرّمشهر، ایران

عادل هاشم پور عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، گروه حسابداری، آبادان، ایران

مطالعه رابطه بین مدیریت مبتنی بر ارزش ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه رابطه بین مدیریت مبتنی بر ارزش ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نوشته های مشابه

تاثیر کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر اعتماد مشتریان شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در استان مازندران

چکیده طی سالیان اخیر توجه ویژه ای از جانب محققین به مفهوم و مدل های کیفیت خدمات مبذول شده است.…

بررسی رابطه خودکارآمدی فردی و توانمند سازی کارکنان با رفتار شغلی آنها در دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- همبستگی به بررسی رابطه خودکارآمدی فردی و توانمند سازی کارکنان با رفتار…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + پانزده =