/ در مقاله مدیریت / توسط

مطالعه خلاقیت کارکنان و بررسی نقش مولفه های توانمندسازی بر بهبود آن (مطالعه ای در دانشگاه علوم پزشکی زابل)

موضوع مقاله: مطالعه خلاقیت کارکنان و بررسی نقش مولفه های توانمندسازی بر بهبود آن (مطالعه ای در دانشگاه علوم پزشکی زابل)

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها برای بقا و تداوم مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاه های نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغییرات و تحولات مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کمرنگ شدن نقش شان شده و حتی در ادامه قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد پنجگانه توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد، که تعداد آنها ۶۴ نفر بودند و همه ی آنها به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی روانشناختی اسپرتیزر (۱۹۹۲) و خلاقیت رند سیپ (۱۹۷۹ ) استفاده شده است که پایایی آنها مورد تایید گردیدند ( ضریب آلفای کرونباخ توانمندسازی برابر ۰٫۸۱ و خلاقیت سازمانی ۰٫۷۹) . برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شده است که با نرم افزار SPSS انجام شده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن بر خلاقیت سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی زابل تاثیر مثبت و معناداری دارند، بنابراین به سازمان پیشنهاد می گردد که محیطی برای کارکنان فراهم کنند که بتوانند به راحتی و آزادانه ایده ها و نظرات خودشان را ارائه دهند.

واژگان کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، سازمان، کارکنان، دانشگاه .

نویسندگان: فریده قائدی، احمد علی پور

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *