/ در مقاله مدیریت / توسط

مطالعه ارتباط بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

موضوع مقاله: مطالعه ارتباط بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

چکیده مقاله:

در دنیای امروز سازمان های نقش بسیار مهمی دارند، در سازمان ها فرهنگ سازمانی و جو سازمانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که می توانند بر تعهد سازمانی اثر گذار باشند، از این رو هدف از انجام این پژوهش، رابطه فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان می باشد، این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این مطالعه از تعداد ۱۲۰ نفر از کارکنان اداره سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان که به عنوان جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، تعداد ۹۲ نفر با توجه به جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گرد آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد که پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین، تعهد سازمانی آلن و می یر و پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت مورد استفاده قرار گرفتند. روایی آنها توسط اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آمار استنباطی کولموگروف- اسمرینف، ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. کلیه محاسبات آمار با بهره گیری از نرم افزار SPSS 18 انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی ( تعهد عاطفی و مستمر ) رابطه معنادار وجود دارد ولی با بعد تعهد هنجاری رابطه ای ندارد، همچنین بین جو سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی ( تعهد عاطفی و مستمر) رابطه معنادار وجود دارد ولی با بعد تعهد هنجاری رابطه ای ندارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، تعهد سازمانی، ابعاد تعهد، کارکنان .

نویسندگان: محمد قاسمی، فاطمه میر، مریم فیض سرهنگی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *