/ در مقاله مدیریت / توسط

مدیریت دانش رویکردی نو در سازمان ها و رابطه آن با یادگیری سازمانی

موضوع مقاله: مدیریت دانش رویکردی نو در سازمان ها و رابطه آن با یادگیری سازمانی

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه این تحقیق، بررسی رابطه بین نظام مدیریت دانش و یادگیری سازمانی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان پلیس راهور استان به تعداد ۹۶ نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران ۷۶ نفر به شکل تصادفی به عنوای نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای که از دو بخش تشکیل شده است. پرسشنامه مدیریت دانش که بر اساس پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چوی (۲۰۰۹) و پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف (۲۰۰۰) تنظیم شده است. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ ها برای مدیریت دانش ۰٫۹۳۹و یادگیری سازمانی ۰٫۹۴۹ مورد سنجش و تایید قرارگرفت، برای بیان توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی با نرم افزار SPSS15 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین یادگیری سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تفکر سیستمی دارای بالاترین ضریب همبستگی و فرهنگ سازمانی دارای پائین ترین ضریب همبستگی می باشند.

واژگان کلیدی: یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، منابع انسانی .

نویسندگان: داود قاسمیان، معصومعلی سلیمیان، سیدمهدی احمدی بالادهی ، امید بخشنده

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *