/ در مقاله مدیریت / توسط

كاربست رويكرد استراتژيك در آموزش و توسعه كاركنان بخش دولتي

موضوع مقاله: كاربست رويكرد استراتژيك در آموزش و توسعه كاركنان بخش دولتي

چکیده مقاله:

  تحقیق حاضر با عنوان ارائه چارچوب آموزش و بهسازی با رویکرد استراتژیک در حوزه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی مبانی تئوریک و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در حوزه آموزش و بهسازی و مدیریت استراتژیک، چارچوب نظری طراحی شد. در مرحله بعد با استفاده از این اطلاعات و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه تحقیق که مشتمل بر سنجه های مربوط به کلیه متغیرهای موجود در مدل است تدوین شد و در اختیار متخصصان آموزش سازمان و برخی اساتید دانشگاهی قرار گرفت تا اصلاح و تکمیل شود. بعد از تأیید پایایی آن، پرسشنامه نهایی در میان نمونه آماری که شامل 360 نفر از کارشناسان و مدیران وزارتخانه مذکور بود توزیع و جمع آوری شد. در مرحله بعد نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس، روش تحلیل رگرسیون همزمان، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر اقدام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین عوامل موثر بر آموزش و بهسازی استراتژیک تنها متغیرهای مستقل شامل عوامل قانونی، عوامل اقتصادی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل اجتماعی، نگرش راهبردی به آموزش، فرهنگ یادگیری و رشد، استراتژی آموزش، نیازسنجی آموزش و مدیریت اجرایی آموزش با متغیر وابسته آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی با رویکرد استراتژیک همبستگی معنی دار دارند و براساس نتایج پژوهش حاضر چارچوبی در زمینه آموزش و بهسازی سازمانی با رویکرد استراتژیک ارائه شد.

واژگان کلیدی: آموزش و بهسازی، رویکرد استراتژیک، مدیریت استراتژیک منابع انسانی .

نویسندگان: مژگان اتابكي

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

مکانیزم های مدیریت سود

موضوع مقاله: مکانیزم های مدیریت سود چکیده مقاله:   از آنجا که محاسبه بنگاه اقتصادی متأثر از روش های حسابداری…

اثر انعطاف پذیری مالی بر جریان های نقدی و نقش آن در تامین مالی جهت سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های مالی شرکت ها

موضوع مقاله: اثر انعطاف پذیری مالی بر جریان های نقدی و نقش آن در تامین مالی جهت سرمایه گذاری ها…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *