/ در مقاله مدیریت / توسط

قدرت بازار محصول و مدیریت سود بر اساس ساختار صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: قدرت بازار محصول و مدیریت سود بر اساس ساختار صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسي رابطه بين قدرت بازار محصول و مدیریت سود بر اساس ساختار صنعت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحليلي علي بوده و مبتني بر تحليل داده های تابلویي  (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالي 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 1386 تا 1391 بررسي شده است (648 شرکت-سال). برای تجزیه و تحليل نتایج به  دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 7 Spss 20، Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا خلاصه آمار توصيفي متغيرهای تحقيق نشان داده شد. در ادامه به ارائه آمار استنباطي پرداخته شد و مدل های تحقيق در قالب آمار استنباطي فرضيه  ها ارائه شد. برای آزمون مدل های ابتدا از آزمون چاو استفاده شد تا مشخص گردد که آیا از روش پانل باید استفاده کرد یا روش ترکيبي و در ادامه برای اثرات تصادفي یا اثرات ثابت روش پانل از آزمون هاسمن استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسيون کلاسيک برای مدلهای تحقيق بيان گردید. نتایج تحقيق در ارتباط با تایيد فرضيه اول پژوهش نشان از آن داشت که بين قدرت بازار محصول با مدیریت سود رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد. همچنين با توجه به تجزیه و تحليل های صورت گرفته در ارتباط با تایيد فرضيه دوم پژوهش به این نتيجه رسيدیم که بين ساختار صنعت شرکتها با مدیریت سود شرکتها رابطه معنادار و منفي وجود دارد .

واژگان کلیدی: قدرت بازار محصول، مدیریت سود، ساختار صنعت، پانل دیتا.

نویسندگان: منوچهرباران چشمه

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 22

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

روابط مؤثر بر ساختار سرمایه با تدوین و طراحی اهرم دفتری و اهرم بازار

موضوع مقاله: روابط مؤثر بر ساختار سرمایه با تدوین و طراحی اهرم دفتری و اهرم بازار چکیده مقاله: مطابق با…

رشد نقدینگی در ایران و روشهای مدیریت آن

موضوع مقاله: رشد نقدینگی در ایران و روشهای مدیریت آن چکیده مقاله: نزدیک به دو دهه است که رشد پول…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *