/ در مقاله مدیریت / توسط

قدرت بازار محصول و مدیریت سود بر اساس ساختار صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: قدرت بازار محصول و مدیریت سود بر اساس ساختار صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین قدرت بازار محصول و مدیریت سود بر اساس ساختار صنعت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی  (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بررسی شده است (۶۴۸ شرکت-سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به  دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای ۷ Spss 20، Eviews و ۱۶ Minitab استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا خلاصه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داده شد. در ادامه به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدل های تحقیق در قالب آمار استنباطی فرضیه  ها ارائه شد. برای آزمون مدل های ابتدا از آزمون چاو استفاده شد تا مشخص گردد که آیا از روش پانل باید استفاده کرد یا روش ترکیبی و در ادامه برای اثرات تصادفی یا اثرات ثابت روش پانل از آزمون هاسمن استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدلهای تحقیق بیان گردید. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین قدرت بازار محصول با مدیریت سود رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین ساختار صنعت شرکتها با مدیریت سود شرکتها رابطه معنادار و منفی وجود دارد .

واژگان کلیدی: قدرت بازار محصول، مدیریت سود، ساختار صنعت، پانل دیتا.

نویسندگان: منوچهرباران چشمه

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *