/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

طراحی و تبیین الگوی انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری بانک ملت تهران

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر به منظور طراحی و تبیین الگوی انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری بانک ملت تهران می باشد. برای این منظور با توجه به نظریات مختلف تعریف و عوامل مؤثر بر شایسته سالاری با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر از کارشناسان امر در این زمینه عوامل به صورت اولیه شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر ۲۹۵ نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران ۱۶۷ نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه شایسته سالاری و پرسشنامه عوامل مؤثر بر انتخاب و انتصاب مبتنی بر شایسته سالاری با استفاده از روش تحلیل عاملی است. که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجش میزان انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری در بانک ملت تهران از آزمون نسبت دو جمله ای و برای پاسخگویی به سؤالات مربوط به شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری از تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. و همچنین با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی ۱۷ عامل به عنوان عوامل تأثیرگذار بر موضوع مورد مطالعه مشخص و در ۴ گروه تقسیم بندی گردید. عوامل مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری؛ میزان استعداد و توانمندی مدیریتی، ثبات روحی و روانی، میزان صداقت در گفتار، توانایی کنترل و نظارت در قالب عوامل مهارتی-شخصیتی، مهارت ارتباطی، توانایی مواجه با بحران، مهارت کار آفرینی، توانایی یادگیری، قابلیت اعتماد، قدرت تصمیم گیری در قالب عامل مدیریتی، عدالت خواهی، ارزش های حاکم در سازمان، شایسته گماری، شایسته گزینی در قالب عامل سازمانی، سطح دانش عمومی، ترجیهات و مفروضات ذهنی، تجربه کاری در قالب عامل فردی تعریف شد. برای تأیید الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  Lisrel 8.7استفاده شد.

واژگان کلیدی: شایسته سالاری، انتخاب و انتصاب، سطح دانش عمومی، عدالت خواهی، مهارت ارتباطی، توانایی کنترل و نظارت

دکتر جعفر بیک زاد [ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ]

وحید محمدی [ کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ]

نگین آقایارماکویی [ کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ]

طراحی و تبیین الگوی انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری بانک ملت تهران

طراحی و تبیین الگوی انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری بانک ملت تهران

نوشته های مشابه

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های شایستگی مالی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری مشهد

چکیده مزایای متفاوتی که شایستگی ها برای سازمان ها و مدیران در سطوح مختلف در بردارند، نظیر انتقال رفتارهای ارزشمند…

تیم سازی + آموزش ویدیویی

اصول و قواعد تیم سازی استارت آپ برای اینکه بتوانید صفر تا صد کارها را در شرکتتان انجام دهید نیازمند…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 2 =