/ در مقاله مدیریت / توسط

طراحی مدلی برای تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران

موضوع مقاله: طراحی مدلی برای تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران

چکیده مقاله:

شایستگی های رهبری و جانشین پروری دو روی یک سکه هستند و باید یکپارچه باشند بطوریکه توجهات هم به نیازهای سازمان و هم به مهارت های مورد نیاز جلب شود.پژوهش حاضر به منظور شناسایی شایستگی های رهبری موجود و مطلوب و شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشین پروری در میان مدیران سازمان امور مالیاتی شهر تهران انجام شد. این پژوهش با بکارگیری روش تئوری مفهوم سازی بنیادین انجام شده است و با استفاده از روش گلوله برفی، چهارده نفر برای مصاحبه انتخاب شدند. سئوالات اصلی ناظر براین مسئله بود که شایستگی های رهبری را در سازمان امور مالیاتی شهر تهران شناسایی کند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده از مصاحبه ها از روش تحلیل تم استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، شایستگی های رهبری موجود و مطلوب و شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشین پروری در سه مقوله دانش، مهارت ها و قابلیت ها شناسایی شدند که هر یک از این مقوله ها خود در مفاهیم و سطوح مفهومی متفاوتی طبقه بندی شده اند. در نهایت به تشریح پیوند بین شایستگی های رهبری و برنامه جانشین پروری براساس یافته های تحقیق به منظور رسیدن به بهبود برنامه های توسعه رهبری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران پرداخته شد.

واژگان کلیدی: شایستگی های رهبری، برنامه جانشین پروری، دانش، مهارت، قابلیت .

نویسندگان: بیتا ترک زاد، لیلا ترک زاد

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *