/ در مقاله مدیریت / توسط

ضرورت بهبود عملکرد بانک ها با تاکید بر توانمندسازی سرمایه های انسانی (مورد مطالعه: بانک ملی استان آذربایجان شرقی)

موضوع مقاله: ضرورت بهبود عملکرد بانک ها با تاکید بر توانمندسازی سرمایه های انسانی (مورد مطالعه: بانک ملی استان آذربایجان شرقی)

چکیده مقاله:

توانمندسازی، سالم ترین روش سهیم نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور، تعهد و خوداتکایی در افراد ایجاد می شود و حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش یافته، در نهایت بهبود عملکرد و رضایت مشتری را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر توانمندسازی سرمایه های انسانی بر رضایت مندی مشتریان بانک ملی استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است. در این پژوهش، تأثیر هر یک از عوامل پنج گانۀ توانمندسازی (خودکارآمدی، معنی دار بودن، خودمختاری، پذیرش پیامد شخصی و اعتماد) بر رضایت مشتریان مشخص گردیده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از بانک های ملی سطح استان آذربایجان شرقی و روش نمونه گیری در این پژوهش نیز روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده است. شایان ذکر است برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی و پایایی آن از طریق روش های علمی آماری اندازه گیری شده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که متغیرهای معنی دار بودن، خودمختاری و پذیرش پیامد شخصی بر رضایت مندی مشتریان تأثیر دارند و متغیرهای اعتماد و خودکارآمدی بر رضایت مندی مشتریان تأثیری ندارند.

واژگان کلیدی: توانمند سازی، بهبود عملکرد، رضایت مشتریان، بانک ملی.

نویسندگان: فاطمه افتخاری، علی کارگر زنجانی، رستم قره داغی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی

موضوع مقاله: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی عدالت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان…

تأثیر عوامل مؤثر بر انتخاب بهینه رب توسط مشتری بر سهم بازار رب در ایران

موضوع مقاله: تأثیر عوامل مؤثر بر انتخاب بهینه رب توسط مشتری بر سهم بازار رب در ایران چکیده مقاله: در این…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *