/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های شایستگی مالی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری مشهد

چکیده

مزایای متفاوتی که شایستگی ها برای سازمان ها و مدیران در سطوح مختلف در بردارند، نظیر انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی، عملکرد مؤثر برای همه کارکنان، تأکید بر ظرفیت های افراد (به جای شغل آن ها) به عنوان شیوه کسب مزیت رقابتی، تقویت رفتار تیمی و متقابل، سبب شد تا در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های شایستگی مالی کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد پرداخته شود. این تحقیق که از نوع توصیفی – پیمایشی است با شناسایی ۳۳ مولفه شایستگی مالی در ۵ بعد تجربه، تحصیلات، توانایی، مهارت و ویژگی های شخصیتی به روش دلفی و نظر، در نمونه ای ۲۵ نفری از خبرگان منتخب در شهرداری مشهد انجام شد. که با تحلیل نتایج به دست آمده و رتبه بندی از طریق آزمون فریدمن درجه اهمیت هر یک از ابعاد تقریبا برابر با دیگر ابعاد بود، اما در رتبه بندی مولفه ها اولویت بندی انجام شد، به طوری که در بعد تجربه مدیریت هزینه کم اولویت ترین و تجربه کار مالی با اولویت ترین مولفه، در بعد تحصیلات آشنایی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی با اولویت ترین و آشنایی با نرم افزارهای مالی و کامپیوتری کم اولویت ترین مولفه، در بعد توانایی دقیق بودن با اولویت ترین و ابتکار و نوآوری کم اولویت ترین مولفه، در بعد مهارت تسلط به قوانین اداری و مالی با اولویت ترین و طبقه بندی اطلاعات جهت دسترسی آسان کم اولویت ترین مولفه و نهایتا در بعد ویژگی های شخصیتی داشتن وجدان و تعهد کاری با اولویت ترین و سه مولفه منطقی و به دور از احساسات، مصمم و قاطع و عدالت پذیر و عادل با میانگین رتبه یکسان کم اولویت ترین مولفه ها شناسایی شدند. در نهایت داشتن وجدان و تعهد کاری با اولویت ترین مولفه و مدیریت هزینه کم اولویت ترین مولفه مشخص گردید.

واژگان کلیدی: شایستگی، شایستگی مالی، شهرداری مشهد، تجربه، تحصیلات، توانایی، مهارت، ویژگی های شخصیتی

اکرم برزوئی [ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ]

اعظم بابکی راد [ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ]

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های شایستگی مالی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری مشهد

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های شایستگی مالی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری مشهد

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام، در بانک های پذیرفته شده در…

طراحی و تبیین الگوی انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری بانک ملت تهران

چکیده هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر به منظور طراحی و تبیین الگوی انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 4 =