/ در مقاله مدیریت / توسط

شناسایی عوامل موثر بر فرار مشتریان بانکهای دولتی (مطالعه موردی: بانکهای دولتی استان سیستان و بلوچستان)

چکیده

در سال های اخیر، سازمان ها تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی آنها محسوب می شوند؛ بنابراین به روابط با مشتریان به عنوان تعاملاتی سودمند می نگرند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مشتریان بانک های دولتی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. تحقیقی کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که پس از تأیید روایی پرسشنامه پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۰٫۷۹-۰٫۸۸ بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که عوامل  فناوری، رفتاری-نگرشی و ارائه تسهیلات مالی از عوامل موثر بر فرار مشتریان در بانک های دولتی استان سیستان و بلوچستان محسوب می شود.

واژگان کلیدی: فرار مشتریان، بانکهای دولتی، استان سیستان و بلوچستان

جواد اسکندری [ دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ]

سمیه سرگزی [ دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ]

شناسایی عوامل موثر بر فرار مشتریان بانکهای دولتی (مطالعه موردی: بانکهای دولتی استان سیستان و بلوچستان)


جواد اسکندری [ دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ]
شناسایی عوامل موثر بر فرار مشتریان بانکهای دولتی (مطالعه موردی: بانکهای دولتی استان سیستان و بلوچستان)

نوشته های مشابه

سیستم مدیریت استراتژیک وتاثیر آن بر بهبود نگرش مدیران

چکیده روند تغییرات و تنوع ابزار مورد استفاده در جریان زندگی، هر روز بیشتر می شود. سرعت تغییرات و دگرگونی…

تاثیر مالکیت نهادی بر وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری شرکت های بورسی

چکیده در این پژوهش تاثیر مالکیت نهادی بر وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =