/ در مقاله مدیریت / توسط

شناسایی عوامل موثر بر ریسک مالی سیستماتیک در شرکت های صنایع خودروسازی (با رویکرد عملکرد مالی در دو دوره قبل و بعد هدفمندی یارانه ها)

موضوع مقاله: شناسایی عوامل موثر بر ریسک مالی سیستماتیک در شرکت های صنایع خودروسازی (با رویکرد عملکرد مالی در دو دوره قبل و بعد هدفمندی یارانه ها)

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی ریسک سیستماتیک، در دو دوره مورد مطالعه که چند سال آن پیش و چند سال آن پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هست می پردازد. بدین منظور ابتدا چهار شاخص برای سنجش بهره وری با عنوان بهره وری سرمایه ( CP )، بازدهی سرمایه ( ROIC )، رقابتپذیری هزینه نیروی کار ) LCC ( و بهره وری کار )سرانه ارزش افزوده( ) LP ( انتخاب و مقادیر به دست آمده برای آنها در یک بازه زمانی 8 ساله ) 92-1385 ( محاسبه گردید. سپس با هدف ارائه راهکار به مدیران این صنعت جهت مدیریت بهرهوری در دوره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، اثر تغییرات چهار عامل ساختار سرمایه، نسبت پوشش نرخ بهره، سرانه سرمایه فیزیکی و جبران خدمات کارکنان بر بهره وری در دو دوره مجزای پیش از هدفمندی ( 88 – 1385 ) و پس از هدفمندی( 92-1389 ) به طور جداگانه مورد مقایسه قرار گرفت و به بررسی ریسک سیستماتیک پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق متشکل از 27 شرکت ، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که داده های مربوطه از صورت های مالی موجود در پایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. داده های استخراج شده وارد صفحه گسترده Excel شده و سپس جهت تحلیل، وارد نرم افزار Eviews 6 گردید. به دلیل ماهیت ترکیبی دادهها که متشکل سری زمانی و مقطعی است، از مدل آماری رگرسیون پنل دیتا یا داده های ترکیبی استفاده گردید، یافته ها حاکی است کلیه شاخص های بهره وری مورد مطالعه، در دوره پس از اجرای قانون با کاهش مواجه شده اند.

واژگان کلیدی: اجرای قانون هدفمند ساز ی یارانه ها، بهره وری، ساختار سرمایه، نسبت پوشش بهره، سرانه سر مایه فیزیکی،جبران خدمات کارکنان.

نویسندگان: محمد حسام اسماعیلی، نادر رضایی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر رویکرد اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی

موضوع مقاله: بررسی تاثیر رویکرد اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی چکیده مقاله: این تحقیق به بررسی رویکرد مؤلفه…

تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری کارکنان خط مقدم

موضوع مقاله: تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری کارکنان خط مقدم چکیده مقاله: سازمان های امروزی برای بقا باید منعطف، کارا…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *