/ در مقاله مدیریت / توسط

شناسائی عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انسانی و بررسی نقش آنها در بهره وري کارکنان شرکت هاي نفتی استان خوزستان

موضوع مقاله: شناسائی عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انسانی و بررسی نقش آنها در بهره وري کارکنان شرکت هاي نفتی استان خوزستان

چکیده مقاله:

از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن تعلق دارند، می باشد. استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی و بهره وردی فردی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در بهره وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفتفرد و همسویی با سازمان خواهد شد. بنابراین لازمه دستیابی به هدف های سازمان، مدیریت موثر این منابع با ارزش است.هدف این پژوهش سنجش میزان رابطه مؤلفه های توانمندسازی کارکنان شامل (توانمندسازی، ارتباطات سازمانی، مشوق های سازمانی، جریان اطلاعات و دانش و مهارتها) با نگرش آنان نسبت به افزایش بهره وری است که به منظور شناساییمیزان قابلیت آنها برای کاربرد توانمندسازی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است و شش سؤال پژوهشی نیز بر مبنای آنهامطرح گردیده اند. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه یک پرسشنامه سنجش ابعاد مختلف توانمندسازی مقیمی (1390) و یک پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری مقیمی (1390) استفاده شده است که دربین 200 نمونه از کارکنان شاغل در شرکت های نفتی استان خوزستان توزیع و جمع آوری گردید. نتایج حاصله با استفاده ازآزمون های همبستگی، رگرسیون و معادلات ساختاری نشان داد روابط معنی داری بین مولفه های توانمندسازی با هم و بیناین مولفه ها و نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری وجود دارد.

واژگان کلیدی: توانمندسازی ،ارتباطات سازمانی،مشوق های سازمانی،جریان اطلاعات ، منابع انسانی و بهره وری .

نویسندگان: سیدمحمدموسویان نژاد

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 8

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

شناسایی و رتبه بندي قابلیت هاي سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردي:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد)

موضوع مقاله: شناسایی و رتبه بندي قابلیت هاي سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردي:کارخانه…

شکست حباب فناوري تکرار دوباره تاریخ

موضوع مقاله: شکست حباب فناوري تکرار دوباره تاریخ چکیده مقاله: سال های 1995-2000 حباب رشد صنعت فناوری ترکید آمریکا ر…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *