/ در روش تحقیق / توسط
آخرین زمان ویرایش:

روش رفرنس نویسی هاروارد

روش رفرنس نویسی ھاروارد یکی از روشھای موسوم  به “نویسنده-تاریخ” یا “Author-Date” است. بنابراین ھمانطور که از نامش بر می آید روش رفرنس نویسی داخل متن  (In-text Citation)  دراین سیستم به این گونه است که ابتدا نام نویسنده و سپس تاریخ انتشار را داخل پرانتز می آوریم. دراین مقاله سعی شده است که به شایعترین مواردی که ممکن است نویسنده یک مقاله در ھنگام رفرنس نویسی ھاروارد به آن برخورد کند اشاره بشود.

بخش اول. رفرنس دھی به مقالات جورنال

الف. ۱٫ ارجاع به مقاله ای با یک نویسنده:
بدین منظور ابتدا نام نویسنده یا نویسنده ھای مقاله را داخل متن آورده و سپس درداخل پرانتز سال انتشار و شماره صفحه جورنال آورده می شود. مثال برای رفرنس دھی داخل متن:

…Peterson (1999, p. 90) maintains that

این مقاله را حتما بخوانید:  ویژگیهای لازم برای محقق

درمثال فوق نام نویسنده ھا در داخل پرانتز آورده نشده است. ولی گاھی ممکن است نخواھیم نام نویسنده گان مقالات را داخل متن تکست استفاده کنیم. دراین حالت درداخل پرانتز فوق ابتدا نام نویسنده و سپس سال انتشار و شماره صفحه را می آوریم. مثال:

.(Growth at all cost is no longer a viable option (Sprague 1999, p. 50

درتنظیم لیست رفرنس ھا نیز ابتدا نام خانوادگی نویسنده ھا ( متعاقبا حرف اول نام کوچک نویسنده ھا با حروف بزرگ) آمده، یک ویرگول می گذاریم و سپس عنوان مقاله را در داخل دو عدد گیومه می گذاریم. سپس یک ویرگول قرار داده و نام جورنال را بصورت حروف کامل ( ونه بصورت Abbreviation)  قرار می دھیم.  نام جورنال بصورت حروف Italic نگارش می شود. بعد از  نام جورنال  یک نقطه قرار می دھیم و و شماره دوره یا .Vol را مشخص کرده و سپس شماره مجله و شماره صفحات مجلات را می آوریم.

نکته ۱:
ممکن است مجله از شما بخواھد طبق شیوه ھاروارد رفرنس نویسی کنید ولی دربخش راھنمای نویسندگان مجله که مراجعه می کنید مشاھده می شود که از گیومه برای عنوان مقاله استفاده نشده است. بنابراین درچنین مواردی لازم است که عینا مشابه مثالھایی که مجله برای رفرنس نویسی داخل و انتھای متن ارائه داده است استفاده شود.

 نکته ۲:
رفرنس دھی داخل متن نیازی به ذکرشماره صفحه نمی باشد. برای اینکه تکلیف نویسندگان مقالات روشن شود بھتر است که به بخش راھنمای نویسندگان که در داخل ھر مجله تنظیم شده است مراجعه شود و به مثالھایی از رفرنس دھی داخل متن که توسط مجله ارائه شده است توجه شده و مطابق ھمان روش اقدام گردد.

 

الف. ۲٫ ارجاع به مقاله بدون نویسنده:

دراین حالت رفرنس دھی داخل متن به این صورت است که درداخل پرانتز ابتداعنوان مقاله را آورده، سپس سال انتشار و شماره صفحه را می آوریم و پرزانتز را می بندیم. مثال زیر:

.(Recent theories suggest solar power may be competitive (Building theories on sand 1999, p. 521
Downloaded from: www.DrMehrdad.com Page 3

درمثال اخیر، رفرنس دھی در انتھای مقاله نیز به این روش است که ابتدا نام مقاله و سپس سال انتشار و سپس عنوان مجله و سایر بخشھا می آید. مثال:

.‘Building theories on sand’ ۱۹۹۹, Science , vol. 285, p. 521

الف. ۳٫ ارجاع به مقاله دارای ۲ یا ۳ نویسنده:

مشابه یک نویسنده است با این تفاوت که بین نام نویسندگان از کلمه and و یا حرف & استفاده می کنیم. دراین مورد در رفرنس نویسی داخل متن اگر نام نویسنده ھا را قبل از پرانتز بیاوریم بین نام آنھا از کلمه  and استفاده می کنیم ولی درصورتی که نام نویسنده ھا را درداخل پرانتز بیاوریم بین نام نویسنده ھا از حرف & استفاده خواھیم کرد. اگر سه نویسنده داشته باشیم، بین نام نویسنده ھا ویرگول می آوریم و قبل از نام آخرین نویسنده از کلمه and و یا & ( بترتیب خارج و یا داخل پرانتز) استفاده خواھیم کرد. ھردو روش فوق در دو مثال زیر آورده شده است:

…Peterson and Schmidt (1999, p. 90) maintain that
.(Growth at all cost is no longer a viable option (Sprague & Shameen 1999, p. 50

این مقاله را حتما بخوانید: انواع روش های رفرنس دهی

برای تنظیم رفرنس انتھای مقاله نیز درصورتی که دو نویسنده داشته باشیم به روش زیر عمل می شود:

Peterson, J & Schmidt, A 1999, ‘Widening the horizons for secondary schools’, Journal of Secondary
.Education , vol. 3, no. 8, pp. 89–۱۰۶

درمثال فوق دو نویسنده داشتیم. اگر تعداد نویسنده ھا بیشتر باشد، برای نگارش کامل رفرنس درانتھای مقاله بین نویسنده ھا ویرگول می گذاریم است و فقط قبل از نام آخرین نویسنده حرف & را می آوریم.

الف. ۴٫ ارجاع به مقاله دارای بیش از ۳ نویسنده:
درصورتی که تعداد نویسنده ھای مقاله یا کتاب بیش از سه نفر (چھار یا بیشتر) باشد، در رفرنس نویسی داخل متن ابتدا نام نویسنده اول را می آوریم و سپس از .et al استفاده می کنیم.

نکته تکمیلی: اگر مثلا دو رفرنس در مقاله مان داشته باشیم که اولین رفرنس حاوی نام چھار نویسنده باشد که نام نویسنده اول آن Jones باشد و آن کتاب یا مقاله در سال ۲۰۰۸ منتشر شده باشد، مطابق روش فوق از روش .Jones et al استفاده می کنیم. حالا اگر درھمان سال ۲۰۰۸ یک رفرنس دیگری ھم داشته باشیم که در آن رفرنس ھم نام اولین نویسنده شان Jones  باشد،دراینصورت منظور ما از .Jones et al کدامیک از این دو رفرنس خواھد بود؟ برای رفع ابھام دراین موارد درصورتی که با چنین حالتی مواجه شویم لازم است که نام تمام نویسنده ھای ھر رفرنس را داخل متن بصورت کامل بیاوریم تا اشتباه نشود.

الف. ۵٫ ارجاع به ۲ اثر یک نویسنده مربوط به سالھای متفاوت:
اگر در یک جمله از متن بخواھیم به دو مقاله یا دو کتاب از یک نویسنده که دردو سال مجزا منتشر شده اند ارجاع دھیم روش کار این است که ابتدا نام نویسنده را می آوریم و سپس سالھای انتشار را می آوریم. دقت شود که ابتدا سال قدیمی و سپس سال جدید را خواھیم آورد. مثال:

…University research (Brown 1982, 1988) has indicated that

و درانتھای مقاله دربخش رفرنس ھا باید ابتدا رفرنسی را بیاوریم که قدیمی تر است.

الف. ۶٫ ارجاع به ۲ اثر یک نویسنده مربوط به یک سال:
اگر بخواھیم به مقالات یا کتب یک نویسنده در داخل یک سال رفرنس بدھیم، مثلا آقای Napier در سال ۱۹۹۳ دو  فقره مقاله منتشر کرده باشد که ما بخواھیم درداخل مقاله مان به ھردو مقاله ایشان ارجاع بدھیم، دراین صورت اگر صرفا از شکل (Napier, ۱۹۹۳) استفاده کنیم خواننده متوجه نمی شود که منظورمان کدامیک از این دو مقاله ایشان بوده است. درچنین حالتی مقالات مختلف یک نویسنده در داخل یک سال را با حروف کوچک انگلیسی a, b, c, d  علامتگذاری می کنیم و این علامتگذاری را ھم در رفرنس دھی داخل متن و ھم در مشخصات رفرنس درانتھای مقاله مدنظر قرار می دھیم. مثال زیر دو روش ارجاع داخل متن در این حالت را نشان می ھد:

…(In recent reports (Napier 1993a, 1993b
OR
…Ideas by Napier (1993b) were implemented

که این دو رفرنس در انتھای مقاله به شکل زیر تنظیم خواھند شد:

.Napier, A 1993a, Fatal storm, Allen & Unwin, Sydney
.Napier, A 1993b, Survival at sea, Allen & Unwin, Sydney

توجه: دو رفرنس فوق ھمانطور که در بالا مشاھده می شود رفرنس ھایی از نوع کتاب ھستند. توضیح رفرنس دھی به کتاب را در ادامه مطلب خواھیم خواند.

الف. ۷٫ ارجاع به مقالات دو نویسنده ھمنام درسالھای متفاوت:
اگر دو نویسنده با نام یکسان باشند که ھردو ھم درمقاله ما به کارھایشان ارجاع داده باشیم، درصورتی که سال انتشار مقاله یا کتاب آنھا متفاوت باشد (مثلا یک اسمیت در سال ۱۹۹۸ و یک اسمیت دیگر در سال ۱۹۹۹ ) به یکی از دو روش زیر در داخل متن رفرنس دھی خواھیم کرد:

A recent report (Smith 1998) shows that
OR
…Recently, Smith (1999, pp. 47–۵۰) found that

الف. ۸٫ ارجاع به مقالات دو نویسنده ھمنام در یک سال:
درصورتی که دو نویسنده ھمنام داشته باشیم که اتفاقا در یک سال کتاب یا مقاله شان را منتشر کرده باشند (مثلا یک آقای کارتر در سال ۱۹۹۹ و آقای کارتر دوم ھم در سال ۱۹۹۹ ) و بخواھیم به ھردو کار این دونویسنده درداخل مقاله مان ارجاع بدھیم دراینصورت باید شماره صفحات را ذکر کنیم و بدیھی است که شماره صفحات دو مجله یا کتاب از ھم متفاوت خواھد بود. مثال

.A. Carter (1999, p. 24) proposed that class size seriously limited creativity in the lower school
.(Further investigation proved there were notable weaknesses in this claim (Carter, T 1999, p. 39
.B

الف. ۹٫ ارجاع به سورس ھای متعدد در داخل یک جمله از متن:
اولا که اینکار معمولا توصیه نمی شود. یعنی بھتر است که جملات را به گونه ای تنظیم کنیم که مجبور به اینکار نشویم و اگر ھم مجبور به اینکار بشویم ترجیحا یک یا دو نوبت از این روش درداخل یک مقاله استفاده کنیم و از این روش بصورت مکرر استفاده نشود. با اینحال اگر بخواھیم ھمزمان به چندین سورس در داخل یک جمله از مقاله ارجاع بدھیم دراینصورت می توانیم به یکی از دوروش زیر اقدام کنیم:

…Bradford and Lewis (1991), Curtis (1988), and Grant (1992) all agree
OR
…Recent studies (Bradford & Lewis 1991; Curtis 1988; Grant 1992) agree

ھمانطور که درمثال فوق دیده می شود، در حالت اول که نام نویسنده ھا خارج از پرانتز آمده است، بین نام نویسنده ھا یک عدد ویرگول می گذاریم ولی درحالت دوم که نام نویسنده ھا را ھمگی بهمراه سال انتشارشان درداخل پرانتز آورده ایم بین نام نویسنده ھا از علامت سمی کالون استفاده کرده ایم.

الف. ۱۰ . ارجاع به مقاله ای با نویسنده بی نام و دارای اسپانسور مشخص:
درصورتی که نام نویسنده مشخص نباشد ولی نام سازمان اسپانسور پژوھش مشخص باشد دراینصورت رفرنس دھی داخل متن بروش زیر خواھد بود:

…A recent study (Australian Defence Force 1996) has suggested

درھمین مثال، رفرنس انتھای مقاله بصورت زیر تنظیم می شود:

,Australian Defence Force 1996, The boat people issue , Australian Government Publishing Service
.Canberra

بخش دوم. رفرنس دھی به کتاب:
رفرنس دھی داخل متن تقریبا مشابه جورنال است. بعنوان مثال درحالتی که یک مولف برای مقاله داشته باشیم به یکی از دوروش زیر می توان داخل متن رفرنس نویسی کرد:

…A recent study (Elder 1995) found that
OR
…Elder (1995, p. 14) claims that

این رفرنس درانتھای مقاله به شکل زیر لیست می شود:

.Elder, B 1995, The magic of Australia , Beaut Books, Sydney

ھمانطور که در مثال فوق دیده می شود، دراینجا نام کتاب را بصورت Italic  نگارش می کنیم و بعد از آن نام ناشرو  شھرمحل انتشار خواھد آمد. درصورتی که دو مولف برای یک مقاله وجود داشته باشد به یکی از دوروش زیر میتوان اقدام کرد:

…A recent study (Yeric & Todd 1989) predicted that
OR
Yeric and Todd (1989, p. 17) point out that

درمثال فوق، این رفرنس درانتھای مقاله به شکل زیر لیست می شود:

.Yeric, J & Todd, J 1989, Public opinion: the visible politics, Peacock Publishers, Chicago

مثال زیر ھم دو روش رفرنس دھی داخل متن به کتابی که سه نفر مولف دارد را نشان می دھد:

…A recent study (Yeric, Todd & Muller 1999) highlighted the fact that
OR
…Yeric, Todd and Muller (1999, p. 28) state that

این رفرنس در انتھای مقاله به شکل زیر لیست می شود:

Downloaded from: www.DrMehrdad.com Page 6
.Yeric, J, Todd, J & Muller, P 1999, Political perspectives , Peacock Publishers, Chicago

مثال زیر ھم رفرنس دھی داخل متن به کتابی که چھار مولف یا بیشتر داشته باشد را نشان می دھد:

…A comprehensive study (Jones et al. 1999) highlighted the fact that

این رفرنس درانتھای مقاله به شکل زیر لیست می شود:

Jones, P, Smith, A, Hudson, T, Etherton, J, Connelly, W & Gardener, J 1999, Business management for
.the new era , Wyland Publishing, Adelaide

بخش سوم. رفرنس دھی به مطالب روی اینترنت:

درصورتی که نام نویسنده و تاریخ مشخص باشد، درداخل متن مشابه کتاب یا مقاله است. ولی درانتھای مقاله به یکی از دو شکل زیر تنظیم می شود:

,Brown, H 1994, Citing computer references, viewed 3 April 1995
.http://neal.ctstateu.edu/history/cite.html
OR
Queensland Pineapple Growers Corporation 1998, ‘Growing pineapples’, Gardenbed special, viewed 4
.December 1999, http://www.gardenbed.com/plant/gbd_p_apl1.cfm

درصورتی که نام نویسنده مشخص نباشد ولی اسپانسور و تاریخ مشخص باشد درداخل متن به شکل زیر می آوریم:

US Department of Agriculture (2001) recommends the observing of the ‘five food groups’ diet is
.important for childhood health
OR
…Adherence to the five food groups (US Department of Agriculture 2001)

ودرانتھای مقاله به شکل زیر تنظیم می شود:

,US Department of Agriculture n.d., What’s in this booklet for me?, viewed 15 June 1999

.http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/food/foodpyramid/main.htm

نوشته های مشابه

ساختار پایان نامه

ساختار پایان نامه و محتوای پنج فصل پایان نامه به شرح زیر است:-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش -چرایی انجام کار…

نکاتی برای ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع از پایان نامه

هرچند که تهیه پاورپوینت برای دفاع از پایان نامه در مجموع یک کار هنری و سلیقه ای است، اما تشریفات…

يك ديدگاه

  1. تعقیب: نکاتی برای ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع از پایان نامه - انجام پایان نامه

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + سیزده =