/ در مقاله مدیریت / توسط

راهبردهای بکارگیری تعلق کارکنان جهت تحقق چشم انداز سازمان

موضوع مقاله: راهبردهای بکارگیری تعلق کارکنان جهت تحقق چشم انداز سازمان

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها نیازمند کارکنانی هستند که هویت سازمانی را با هویت شخصی خود بیامیزند و سرنوشت خود را با سرنوشت سازمان گره بزنند. تعلق سازمانی وسیله ای است برای فراهم آوردن این امر است. تعلق کارکنان بیانگر وضعیتی است که کارکنان در طول انجام وظائف خود علاقه مند به استفاده از توانایی و تجربیاتشان می باشند و سعی بر آن دارند با کار خود رابطه عاطفی و شناختی برقرار نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهبردهای بکارگیری تعلق کارکنان جهت دست یابی به چشم اندازهای سازمان است. داده های مورد نیاز برای این پژوهش در قالب پرسش نامه توزیع شده در میان کارکنان بخش تولید و فروش شرکت سباهان باطری جمع آوری و برای بررسی عوامل تعلق سازمانی از پرسش نامه استاندارد مایکل آرمسترانگ استفاده شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و پیمایشی است. داده ها در قالب محاسبه آزمون مقایسه میانگین دو جامعه تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد تعلق سازمانی کارکنان دو بخش دارای تفاوت معنی داری است و تعلق کارکنان بخش فروش نسبت به سازمان خود بیشتر از تعلق کارکنان بخش تولید است.

واژگان کلیدی: تعلق سازمانی، تعهد سازمانی، کار، محیط کاری، رهبری، فرصت برای پیشرفت، فرصت برای همکاری .

نویسندگان: سید داریوش جاوید، عباس اسد زاده باوی، رحیمه رخساری دولت آبادی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *