/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه ی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و سطح ابهام

موضوع مقاله: رابطه ی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و سطح ابهام

چکیده مقاله:

امروزه تقریباً فعالیت تمامی سازمان ها و واحدهای تجاری، متأثر از عوامل محیط خارجی است که سازمان در آن فعالیت می کند. وجود روابط انکار ناپذیر سازمان ها با محیط خود سبب می شود که عملکرد و سودآوری آنها تا حد زیادی به عوامل محیط خارجی بستگی داشته باشد. در این صورت، ایجاد تغییرهای غیرمنتظره و پیش بینی نشده در عوامل محیط خارجی، در بسیاری از موارد می تواند سودآوری و عملکرد سازمان ها را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی رابطه ی بین سطح ابهام و تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش می پردازد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق-بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 می شود. فرضیهی تحقیق با استفاده از روش رگرسیون در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سطح ابهام و تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش رابطه ی معنی داری وجود ندارد. بنابراین، می توان اینگونه نتیجه گرفت زمانی که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط ابهام قرار می گیرند، قادر نیستند از طریق مدیریت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به مقابله با این شرایط بپردازند.

واژگان کلیدی: تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش، سطح ابهام، جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سود، بورس اوراق بهادار.

نویسندگان: سیدجمال پیش بین،جواد ایزدیان

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 11

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك پارسيان و اثرات آن بر كارايي بانك

موضوع مقاله: مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك پارسيان و اثرات آن بر كارايي بانك چکیده مقاله: بحث…

بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی (مطالعه موردی: شرکت های خدماتی و تولیدی شهر کرمانشاه)

موضوع مقاله: بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی (مطالعه موردی: شرکت های خدماتی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *