/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه ی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و سطح ابهام

موضوع مقاله: رابطه ی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و سطح ابهام

چکیده مقاله:

امروزه تقریباً فعالیت تمامی سازمان ها و واحدهای تجاری، متأثر از عوامل محیط خارجی است که سازمان در آن فعالیت می کند. وجود روابط انکار ناپذیر سازمان ها با محیط خود سبب می شود که عملکرد و سودآوری آنها تا حد زیادی به عوامل محیط خارجی بستگی داشته باشد. در این صورت، ایجاد تغییرهای غیرمنتظره و پیش بینی نشده در عوامل محیط خارجی، در بسیاری از موارد می تواند سودآوری و عملکرد سازمان ها را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی رابطه ی بین سطح ابهام و تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش می پردازد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل ۱۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق-بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می شود. فرضیهی تحقیق با استفاده از روش رگرسیون در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سطح ابهام و تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش رابطه ی معنی داری وجود ندارد. بنابراین، می توان اینگونه نتیجه گرفت زمانی که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط ابهام قرار می گیرند، قادر نیستند از طریق مدیریت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به مقابله با این شرایط بپردازند.

واژگان کلیدی: تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش، سطح ابهام، جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سود، بورس اوراق بهادار.

نویسندگان: سیدجمال پیش بین،جواد ایزدیان

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *