/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه رهبری مشارکتی و تحولی با کیفیت زندگی کاری دبیران آموزش و پرورش

موضوع مقاله: رابطه رهبری مشارکتی و تحولی با کیفیت زندگی کاری دبیران آموزش و پرورش

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری مشارکتی و تحولی با کیفیت زندگی کاری دبیران دبیرستانهای شهرستان قدس می باشد. روش تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی، توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش دبیران دبیرستان های شهرستان قدس به تعداد ۲۸۷ نفر بوده که به روش تصادفی ساده، حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان ۱۶۵ نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۳)، پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و آوولیو (۲۰۰۰)، و پرسشنامه سبک رهبری کلادرک (LSS) با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی ( آزمون ناپارامتریک همبستگی اسپیرمن (p) و تحلیل رگرسیون به روش همزمان ) و توسط نرم افزار spss انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد : بین رهبری مشارکتی و کیفیت زندگی کاری (p=0.384) ، رهبری تحولی و کیفیت زندگی کاری (p=0.399) ، انگیزش الهام بخش و کیفیت زندگی کاری (p=0.423)، نفوذ آرمانی و کیفیت زندگی کاری (p=.0448)، ترغیب ذهنی و کیفیت زندگی کاری (p=0.353)، ملاحظات فردی و کیفیت زندگی کاری (p=0.435)، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین از بین مولفه های رهبری تحولی، انگیزش الهام بخش به میزان ۰٫۳۷۲ بر کیفیت زندگی کاری تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: سبک رهبری، رهبری مشارکتی، رهبری تحولی، کیفیت زندگی کاری.

نویسندگان: دکتر داوود حسین زاده، اعظم واشقانی فراهانی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *